Kategorier
Artikler

Advokatfullmektiger i PwC jukset åpenlyst på hjemmeeksamen for å bli advokat

Advokatfullmektiger i Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers jukset åpenlyst og organisert på lovpålagt praktisk og etisk hjemmeeksamen for å bli advokat. Tre som jukset er Caroline Lenngren, Maria Inderberg og Ella Førrisdal.

Caroline Louise Lenngren, Maria Fonneløp Inderberg og Ella Førrisdal ble alle forelagt omtalen og fikk tilsvarsmulighet. Ingen valgte å benytte tilsvarsmuligheten.

lenngren førrisdal inderberg pwc
Skjermutklipp fra ett av to møter i møtekalender. En invitert fullmektig nederst på listen deltok ikke, men varslet heller ikke, og er derfor anonymisert. To er anonymisert av særskilte grunner.

Vilkårene for å bli advokat er fastsatt etter loven

For å få advokatbevilling, og dermed kunne kalle seg ‘advokat’ og praktisere jus på egenhånd, er det lovpålagt å gjennomføre et kurs med eksamen. Kravet er fastslått i forskrift til Domstolloven:

§ 8-2. Obligatorisk advokatkurs

Ved søknad om advokatbevilling må søkeren godtgjøre at vedkommende har gjennomført et kurs i emner av særlig betydning for advokatvirksomhet (Advokatkurset).

Lovdata, Forskrift til Domstolloven (Advokatforskriften) kap. 8

Advokatkurset avsluttes med en obligatorisk hjemmeeksamen, som må bestås.

Forbud mot å samarbeide på hjemmeeksamen

Som vanlig for hjemmeeksamener blir det under Advokatkurset sterkt fremhevet både muntlig og skriftlig at deltagere ikke har lov til å samarbeide. Dette følger også fra utsendingsmailen som inneholder oppgaven:

Hjemmeoppgaven skal være en selvstendig og individuell oppgave og løses på egenhånd. Oppgaven skal ikke løses i samarbeid med andre kandidater.

Utsendelsesmail for hjemmeeksamen med oppgavene vedlagt, som advokatfullmektigene i PwC fikk tilsendt (PDF av mailen)

Samarbeid gir en stor fordel for advokatfullmektiger i større advokatfirmaer, sammenlignet med mindre advokatfirmaer hvor det bare jobber én fullmektig.

Organiserte juksemøter lå åpent i kalender, også juks på etikkoppgave

PwC-fullmektigene organiserte to møter for å jukse på eksamen, og la disse åpent synlig i kalendere, side om side med klientmøter og andre aktiviteter. Et eget punkt på agendaen var juks på oppgaver om etisk regelverk for advokater, Regler for God Advokatskikk (RGA).

Skjermbilde av første avtale er inntatt over. Tittel synlig i møtekalenderen er “Gjennomgang av praktisk oppgave (advokatkurset)”, som viser juks ut fra kalenderoppføring alene. Agenda inneholder tre punkter om felles oppgaveløsing.

Det ble også dokumentert “live” at møter faktisk ble avholdt, ikke bare invitert til:

Med firmaledelsens kjennskap og samtykke?

Varsler kommenterte om firmaledelsens kunnskap:

Samtidig er det helt overveiende usannsynlig at ingen av disses direkte linjeledere har hørt den åpne omtalen av dette, eller sett en eneste av totalt 12 kalendermøter (6 fullmektiger x 2 kalendermøter) der juks skulle vært umiddelbart synlig fra tittel alene – eller kjente til hva 17,5 timer (5 fullmektiger x 3,5) ble brukt til.

Partner Steinar Hareide () som leder skattegruppen “Deals Tax” avslo intervju, med henvisning til at personalsaker ikke kommenteres. I strid med Hareides svar, ble en personalsak der en annen varsler i Advokatfirmaet PwC sto frem anonym og sluttet i jobben likevel kommentert i Advokatbladet.

Tilbud om tilsvar og å ikke navngi fullmektiger

Pwcsaken.no tilbød ikke bare de navngitte fullmektigene mulighet for tilsvar eller kommentar. De ble også forelagt at navngivelse ville være lite aktuelt hvis de kunne vise til at advokatfirmaet hadde reagert sterkt mot dem.

Heller ikke dette ble besvart. At juks var en del av firmakulturen gjør det usannsynlig at helt åpen eksamensjuks som tjente firmaets formål gav noen slags alvorlig reaksjon.

Se også: PricewaterhouseCoopers straffes med millionbot for omfattende eksamensjuks.

Av: Michael Anderson, CFA, oppdatert med navngivelse og video